SK23 0900 0000 0051 1953 9794
Snoezelen – je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, pre osoby s demenciou a pre chronicky chorých pacientov. Je využívaný v mnohých zariadeniach ako sú špeciálne materské a základné školy, integračné centrá, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, denné stacionáre, hospice a iné. S metódou Snoezelen pracujú odborníci z rôznych profesií, najmä liečební a špeciálni pedagógovia, psychológovia a psychoterapeuti, zdravotní rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti a vychovávatelia. (ZDROJ: internet) Na ZŠ Vinbarg sa zriadila pre špeciálne triedy pre deti s autizmom. My, ako zakladateľky OZ nevyAUTuj AUTistu sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí si našli čas a našli v sebe pocit spolupatričnosti a venovali združeniu 2% z dane. Takisto všetkým, ktorí prispeli ľubovoľnou čiastkou, a poukázali ju na číslo účtu združenia. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za všetky deti, ktoré aj vďaka Vám môžu plnohodnotne využívať terapeutickú miestnosť a mať možnosť sa viac v škole sústrediť na učenie a posúvať sa tak viac na úroveň, ktorú si pedagógovia a rodičia detí tak prajú. Zároveň Vás chceme požiadať o ďalšiu podporu, aby takéto miestnosti mohli vznikať vo viacerých školách v okrese Bardejov. Vopred ďakujeme. Dary je možné posielať na číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 1953 9794. Video miestnosti Snoezelen: https://www.youtube.com/watch?v=PjNV51oQSeU&t=1s ĎAKUJEME :)
close

Kontaktný formulár